ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า

พิมพ์

125174 1  จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ประชุมฯ มีข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
1 เริ่มการประชุมฯ ในเวลา 10.00 น. โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) เป็นประธาน
2 โรงเรียนฯ มียอดค้างชำระค่าไฟฟ้า ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จำนวน 11 เดือน (เดือนมิถุนายน 2561 – เดือนเมษายน 2562) เป็นเงิน 235,495.86 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อย เก้าสิบห้าบาทแปดสิบหกสตางค์) โดยในเบื้องต้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติงบประมาณเป็นค่าสาธารณูปโภคให้โรงเรียนฯ แล้ว จำนวน 4 เดือน (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2561) จำนวน 97,913.23 บาท
3 โรงเรียนฯ มียอดคงค้างค่าไฟฟ้าคงเหลือจากข้อ 2 ถึงปัจจุบัน (เดือนพฤษภาคม 2562) จำนวน 7 เดือน (เดือน กันยายน 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562) เป็นเงิน 137,582.63 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดสิบสองบาทหกสิบสามสตางค์)
4 แนวทางแก้ไขปัญหา ที่ประชุมฯ มีมติให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
4.1 ตามข้อ 2 โรงเรียนฯ จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระค่าไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าฯ จำนวน 4 เดือน เดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 เป็นเงิน 97,913.23 บาท ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
4.2 โรงเรียนฯ จะเร่งรัดติดตามการขอใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้เสนอต้นสังกัดไปแล้ว รวมถึงจะเสนอของบประมาณค่าสาธารณูปโภคจากต้นสังกัดเพื่อนำมาชำระค่าไฟฟ้าที่ติดค้างดังกล่าว
4.3 เมื่อโรงเรียนฯ ชำระค่าไฟฟ้าคงค้าง จำนวน 4 เดือน ตามข้อ 4.1 ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างที่โรงเรียนฯ ดำเนินการตามข้อ 4.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ยินดีจะผ่อนผันการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าคงค้าง จำนวน 7 เดือน โดยโรงเรียนต้องทำหนังสือขอผ่อนผันการชำระค่าไฟฟ้าดังกล่าว ส่งให้การไฟฟ้าฯ เพื่อที่การไฟฟ้าจะได้แจ้งต้นสังกัดทราบ ต่อไป
4.4 การไฟฟ้าขอให้โรงเรียนฯ แสวงหาแนวทางแก้ไขเพื่อมิให้เกิดกรณีมีค่าไฟฟ้าคงค้างในอนาคต
4.5 ตามข้อ 4.4 โรงเรียนฯ จะมิให้มียอดคงค้างค่าไฟฟ้ารายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป และมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้สามารถจ่ายค่าไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบันในเบื้องต้น ดังนี้
- จะดำเนินการเก็บค่าน้ำประปาจากบุคลากรที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนเพื่อเป็นเงินสมทบการชำระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน
- จะติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้กระแสไฟกับเครื่องปั้มน้ำของโรงเรียนแทนการใช้ไฟฟ้า
- เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าจะห้ามมิให้บุคลากร/นักเรียนใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เช่น การชาร์ตโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
- เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในหมวดเงินอุกหนุนทั่วไป จะพิจารณาอนุญาตการส่งบุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยประหยัดและที่มีความจำเป็นเท่านั้น
5 ทุกฝ่ายรับทราบแนวทางตามข้อ 4 และปิดการประชุมในเวลา 11.00 น.
125279 1125281 1