::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชุมหารือ ณ พื้นที่ อ.นาวัง

timeline 25620430 222440    เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมผาเวียง ชั้น 2 อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ศดธ.นภ. ศดธ.นาวัง สภ.นาวัง กกล.รส.นาวัง ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภูที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู ทสจ.นภ. และเกษตรอำเภอนาวัง ร่วมประชุมหารือ กรณี ราษฎรตำบลนาแก อำเภอนาวัง ร้องเรียนขอให้มีการสร้างเขื่อนผาเวียง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยก่อนลงพื้นที่ประชาคมหมูบ้าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางเพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อมิให้มีข้อขัดแย้ง และมีมติที่เห็นชอบร่วมกัน
    เวลา 14.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้อง และประชาชนที่รับฟังความคิดเห็น จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย ราษฎร หมู่ที่ 1 -10 ดังนี้
1) อำเภอนาวัง กล่าวถึงประวัติความเป็นมาในพื้นที่ที่จะมีการสร้างเขื่อน ว่าอยู่เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอย ป่านากลาง เป็นพื้นที่ลาดชัน ในอดีตได้มีการสร้างฝายกันลำห้วยลาดกั่วในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาแก แต่การก่อสร้างมีงบประมาณจำกัด และฝายดังกล่าวได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานทำให้น้ำรั่วซึม และปัจจุบันทำให้น้ำที่เก็บกักไม่เพียงพอ หากมีการสร้างเขื่อนใหม่พื้นที่ครอบคลุมบริเวณก่อสร้าง ได้แก่ บ้านนาแก ตำบลนาแก หมู่ที่ 1,3,4,7และหมู่ที่ 9 โดยอุทยานแห่งชาติภูผายา (เตรียมการ) จะขอกันพื้นที่เป็นป่าชุมชน และรอหนังสือยืนยันจากกองทัพภาค 2 
2) ป่าไม้จังหวัด หากหน่วยงานใดมีการขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนสามารถทำได้ โดยให้เตรียมเอกสาร หลักฐานให้เพียงพอและชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน เจ้าหน้าที่จะประสานงานไปยังกรมป่าไม้ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง

3) ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยเรื่องดังกล่าวทางจังหวัดได้ประสานให้โครงการชลประทานหนองบัวลำภู และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบสภาพพื้นที่และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4) โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขา บริวณที่ขอก่อสร้างจะต้องปิดกั้นระหว่างช่องเขา และมีน้ำไหลผ่านตลอด ช่วงฤดุฝนทำให้น้ำท่วม ทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของราษฎร ประมาณ 115 ไร่ เพราะอยู่ในพื้นที่ต่ำ ถ้าทำการก่อสร้างเขื่อนใหม่ก็จะเกิดน้ำท่วม โดยสำนักชลประทานที่ 5 ตรวจสอบแล้ว หากก่อสร้่างจะต้องทำช่องกั้นระหว่าง 2 ช่องเขา ประมาณ 130 เมตร และเป็นพื้นที่รับน้ำ ประมาณ 12 ตรม.กม. เก็บกักน้ำได้ 500,000 ลูกบาศก์เมตร ห้วยลาดกั่วเก็บกักน้ำได้ 800,000 ลูกบาสก์เมตร (เก็บกักน้ำได้ครึ่งเดียว) หากสร้างเขื่อนใหม่จะมีผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรของราษฎร โดยเจ้าของพื้นที่จะต้องเสียสละพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำอยู่ 2 อ่าง แต่เก็บกักน้ำได้น้อย หากมีแนวโน้มในการเพิ่มน้ำต้องทำการขุดลอก ปิดจุดที่รั่วซึม สามารถเก็บน้ำได้ถึง 850,000 ลูกบาศก์เมตร ิ่อ่างผาเวียง : ด้านข้างเป็นพื้นที่ของป่าไม้ หากมีการทำต้องขออนุญาต และใช้เวลานาน งบประมาณสูงหากปรับปรุงอ่างเดิมทั้ง 2 อ่าง โดยการติดสปริงเวย์ให้เสมอกัน จะสามารถใช้น้ำได้เลย ซึ่งขณะนี้มีงบประมาณซ่อมแซมห้วยลาดกั่ว จำนวน 100,000 บาท แนวทางในการขุดลอกอ่างเพิ่มเติมเมื่อขุดแล้วอาจมีปัญหาเรื่องของที่ดิน ทั้งนี้ชลประทานหนองบัวลำภู จะเสนอของบประมาณมายังจังหวัด และกรมชลประทานอีกครั้ง 
5) สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) ให้ชลประทานหนองบัวลำภู จัดทำแบบประมาณการราคามายังจังหวัด และทางจังหวัดจะเสนอเรื่องของบประมาณเร่งด่วน (งบเหลือจ่าย) 
6) นายก อบต.นาแก : ให้ราษฎรที่มารับฟังความคิดเห็นในวันนี้ พิจารณาอ่างเก่า และอ่างใหม่ หากทำใหม่จะมีผลกระทบต่อการทำการเกษตรอย่างมาก หากปรับปรุงอ่างเดิมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงให้ดีให้สามารถใช้น้ำได้ เนื่องจากอ่างเดิมไม่มีน้ำใข้มา 3 ปี และได้มีการแก้ไขปัญหาบ้าง ก็กลับมาชำรุดเหมือนเดิม สาเหตุมาจากระดับอ่างสูงและต่ำไม่เท่ากัน ทำให้กักเก็บน้ำไม่ได้ หากทำใหม่แล้วไม่มีน้ำ จะทำให้เสียหายเหมือนเดิม 
7) ส่วนราชการ /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ให้ราษฎรที่มารับฟังความคิดเห็นในวันนี้ ยกมือว่าจะให้ก่อสร้างเขื่อนใหม่ หรือปรับปรุงอ่างเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยราษฎรที่มาประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้เห็นด้วยที่จะให้ปรับปรุงอ่างเดิม
8) (ผู้ร้อง) : ขอบคุณส่วนราชการที่ให้ความรู้ในการสร้่างเขื่อน และให้ราษฎรมีการออกเสียงได้เสนอแนะในวันนี้ และผู้ร้องเห็นด้วยกับราษฎรที่จะให้ปรับปรุงอ่างเดิมให้สามารถกักเก็บน้ำได้
timeline 25620430 221205timeline 25620430 221210timeline 25620430 221215